Izdelava Celostne prometne strategije Občine Tržič

tržni projekt
Osnovni Podatki

Opis

V projektu smo izdelali Celostno prometno strategijo Občine Tržič. Dokument je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki v središče postavlja ljudi in obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja – ter tako skuša doseči večjo kakovost bivanja v mestih in regijah za zdajšnje in prihodnje generacije. Projektna ekipa je bila sestavljena multidisciplinarno, s strokovnjaki na področjih urbanizma, prometnega načrtovanja in komuniciranja. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika so bili v projektu primarno zadolženi za izdelavo vizije, ciljev in ukrepov za kolesarjenje in javni potniški promet.


Faze projekta

Celostno prometno strategijo smo izdelali v petih korakih. V prvem koraku smo prepoznali relevantne deležnike, ustanovili delovno skupino in naredili načrt dela. V drugem koraku smo analizirali stanje, izzive in priložnosti na področju prometa v občini ter oblikovali štiri scenarije. Z anketo, ki smo jo razdelili med vsa gospodinjstva v občini, smo za mnenje povprašali tudi občane in skrbno preučili njihove odgovore in predloge. V tretjem koraku smo po posameznih stebrih opredelili vizijo, cilje in nabor ukrepov. V četrtem koraku smo izbrali ukrepe in izdelali akcijski načrt, v katerem smo podrobno opredelili odgovornost, stroške in rok izvedbe. Zadnji, peti korak pa je zaobjemal izdelavo celostne prometne strategije v obliki končne publikacije, njen sprejem na občinskem svetu ter izdelavo programa spremljanja in nadzora nad izvajanjem strategije. V vseh fazah smo z različnimi orodji (anketni vprašalnik, intervjuji, socialna omrežja, delavnice, javne razprave, dogodek na prostem ipd.) dosledno vključevali zainteresirano javnost.


Rezultati

Celostno prometno strategijo Občine Tržič s pomenljivim naslovom Zelena luč za trajnost sestavlja pet stebrov oziroma področij prometa: celostno prometno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorizirani promet. V vsakem izmed njih smo opredelili vizijo, cilje, ciljne vrednosti in ukrepe s podrobno opredeljenimi nosilci, stroški in rokom izvedbe. Skupaj smo oblikovali 23 ciljev in 34 ukrepov, ki so podrobneje opisani v končni publikaciji. S sprejetjem strategije je bil narejen prvi korak k celostni prometni ureditvi občine. Zdaj je naloga občinske uprave, da pri načrtovanju aktivnosti in prerazporeditvi proračunskih sredstev upošteva nasvete strokovnjakov ter promet v občini uredi tako, da bo ta prijetnejša za občane in obiskovalce ter privlačnejša za gospodarstvo.


Ključne besede
prometna strategija
prometno načrtovanje
promet
participativno načrtovanje
trajnostna mobilnost