Integralna obremenjenost prodnih ravnin - primer Ljubljanskega polja

temeljni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Podtalnica je pomemben naravni vir pitne vode za prebivalce. Glavne zaloge podtalnice so v prodnih ravninah, tako tudi na Ljubljanskem polju, ki je sicer privlačno za različne gospodarske dejavnosti. Integralna obremenjenost je posledica različne sestave pritiskov na okolje v posameznih pokrajinskih enotah. Poznavanje značilnosti in razsežnosti širjenja urbanizacije, industrije in kmetijstva, ob upoštevanju različnih samočistilnih sposobnosti okolja, je potrebno za celovito zasnovane ukrepe za ohranjanje kakovosti podtalnice.

Rezultati prispevajo k odkrivanju novih znanstvenih spoznanj na področju varstva okolja. Izpopolnili in razširili smo metodološke osnove za ugotavljanje integralnega oziroma celostnega obremenjevanja prodnih ravnin in podtalnice. Pri tem smo primerjali domača in tuja raziskovalna izhodišča. Integralna obremenjenost je kompleksen problem, kjer prihaja do medsebojnega prepletanja najrazličnejših pritiskov na okolje. Rrazmejevanje med njimi je pogosto težavno, prav tako ugotavljanje akumulacije njihovih učinkov, ki zahteva uvajanje novih skupnih imenovalcev in kazalnikov. Razvijali smo zlasti metode in tehnike za sintezno vrednotenje ob uporabi geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov). Celostno oziroma integralno vrednotenje pritiskov človekovih dejavnosti na podtalnico upošteva načela, ki jih zahteva tudi trajnostni razvoj.
V podtalnico vteka rečna voda, zato je pomembna njena kakovost.
V zimskem času je gnojenje prepovedano, saj se v nerastni dobi veliko dušikovih spojin spira v podtalnico.


Vabljeni k ogledu monografije Zavest ljudi o pitni vodi (avtor: Aleš Smrekar)


Ključne besede
Ljubljana
Ljubljansko polje
integralno obremenjevanje
prodna ravnina
podtalnica