Dr. Marjan Ravbar


01 200 27 23

marjan.ravbar@zrc-sazu.siRaziskovalna področja
urbana geografija, regionalno planiranje, regionalni razvoj, geografija človeških virov

Ostale dejavnosti
član (2004--) in podpredsednik (2006-2008) Znanstvenega sveta ZRC SAZU
predsednik Znanstvenega sveta GIAM ZRC SAZU, 2008
predsednik komisije za znanstveno delo pri ZGDS (2003-2005)
sodelavec pri pripravi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije I. in II. (1995 in 2000)
sodelavec pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije (2000)
član strokovnega sveta za pripravo Poročila o človekovem razvoju na UMAR (2007)
vodja delovne skupine za oblikovanje volilnih okrajev pri Državnem zboru (2000);
član uredniškega odbora IB - revije in urednik 1 (od 4) številke letno
član uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
član delovne skupine za oblikovanje pokrajin pri vladnih organih in Državnem zboru
član organizacijskega odbora bienalnih simpozijev Regionalni razvoj v Sloveniji
profesor za predmet Regionalno planiranje na UP FHŠ Koper
član delovne skupine Wettbewerb der Städte: Chancen und Risiken der vertikalen und horizontalen Kooperation (Competition of Cities: Chances and Risks of Vertical and Horizontal Co-operation) pri Akademie für Raumforschung und Landesplanung iz Hannovra

član ožje delovne skupine za srednjo in jugovzhodno Evropo pri pri Akademie für Raumforschung und Landesplanung iz Hannovra (2007-2011)

Priznanje ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 1984
Nagrada novomeške občinske raziskovalne skupnosti, 1980
Priznanje zvezne konference SZDL, 1987
Srebrna plaketa ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 1998
Zlata plaketa ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 2004

Ravbar, M. 2002: Suburbanizacijske težnje v razvoju prebivalstva in delovnih mest v ljubljanski mestni regiji. Geografija Ljubljane. Ljubljana.
Kladnik, D., Ravbar, M. 2003: Členitev slovenskega podeželja. Geografija Slovenije  8. Ljubljana.
Ravbar, M. 2004: Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije. Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000– 2004: zbornik. Ljubljana.
Ravbar, M. 2004: Prihodnost omrežja mest v Sloveniji : stanje, težnje, razvojni scenariji in odprta vprašanja naselbinskega razvoja = Future of the urban network in Slovenia : conditions, tendencies, development scenarios and open questions of the settlement network development.Prostorske znanosti za 21. stoletje : jubilejni zbornik ob 30-letnici Interdisciplinarnega podiplomskega študija urbanističnega in prostorskega planiranja in 60-letnici prof. dr. Andreja Pogačnika, predstojnika tega študija. Ljubljana. Ravbar, M. 2005: The future of Slovenian cities in the European competition between cities : "Laissez-faire" or affirmative action?. Competition between cities in Central Europe: opportunities and risks of cooperation. Bratislava.
Ravbar, M. 2005: "Urban sprawl": popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji?. Geografski vestnik 77-1. Ljubljana.
Ravbar, M. 2007 Prostorsko planiranje - čemu? = Spatial planning - what for?. Geodetski vestnik. 51-2. Ljubljana.
Ravbar, M. 2007: Poti in stranpoti pokrajinske reforme. Lex localis 5-4. Ljubljana.
Ravbar, M. 2008: Regionalpolitik und Regionalentwicklung in Slowenien. Transformationen und kleinräumige Vielfalt, (Natur - Raum - Gesellschaft, Bd. 5). Frankfurt am Main.

Ravbar, M., Bole, D. 2007: David. Geografski vidiki ustvarjalnosti. Georitem 6. Ljubljana.

Izobrazba
diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1971
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1976
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993