Table of content

Predgovor

Knjigi na pot

Beseda urednika

Avtorji prispevkov

UVOD

Kaj je Natura 2000?

Potek projekta v Sloveniji

Porazdelitev predlogov na varstvena območja

OPIS VRST IN PREDLOGOV VARSTVENIH OBMOČIJ

Adenophora liliifolia – navadna obročnica

Apium repens – plazeča zelena

Aquilegia bertolonii – Bertolonijeva orlica

Arabis scopoliana – Scopolijev repnjak

Asplenium adulterinum – nepravi sršaj

Botrychium simplex – enostavna mladomesečina

Bromus grossus – mnogocvetna stoklasa

Campanula zoysii – Zoisova zvončica

Cerastium dinaricum – dinarska smiljka

Cypripedium calceolus – lepi čeveljc

Eleocharis carniolica – kranjska sita

Eryngium alpinum – alpska možina

Euphrasia marchesettii – Marchesettijeva smetlika

Genista holopetala – primorska košeničica

Gladiolus palustris – močvirski meček

Himantoglossum adriaticum – jadranska smrdljiva kukavica

Hladnikia pastinacifolia – rebrinčevolistna hladnikija

Liparis loeselii – Loeselova grezovka

Marsilea quadrifolia – štiriperesna marzilka

Moehringia tommasinii – Tommasinijeva popkoresa

Moehringia villosa – kratkodlakava popkoresa

Primula carniolica – kranjski jeglič

Pulsatilla grandis – velikonočnica

Rhododendron luteum – rumeni sleč

Scilla litardierei – travniška morska čebulica

Serratula lycopifolia – raznolistna mačina

VIRI

SEZNAM SINTAKSONOV

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-66-X

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 172 pages

Price

sold out