Naslov:
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem). Merilo 1:400.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia (with comentary). Scale 1:400.000
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V komentarju je vsaka gozdna združba oziroma tip gozda predstavljen na posebnem listu v slovenščini in angleščini. Združbe so poimenovane po binomskem principu na floristični osnovi v skladu s Kodeksom poimenovanja rastlinskih združb (Barkman, Moravec & Rauschert 1986). Združba je označena s slovenskim in strokovnim, latinskim imenom. V imenu združbe je prvobitna vegetacija ločena od sekundarne oziroma drugotne, tako da so gozdne združbe, ki so nastale pod vplivom človeka in njegovih živalskih spremljevalcev, tudi poimenovane kot drugotne. Na kratko so opisane ekološke lastnosti združb, njihova razširjenost v Sloveniji, razpon nadmorskih višin, relief, klimatske razmere in edafske lastnosti. Opisana je tudi biotska stabilnost gozdne združbe in njena razvojna dinamika. Podana je prevladujoča gojitvena oblika gozdov in njihov gospodarski oziroma naravovarstveni pomen.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-61-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 79 strani • komentar • CD-ROM • karta (60×80 cm)