Title:
Rastlinstvo Breginjskega kota
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

UVOD

SPLOŠNI DEL

Geomorfologija

Kamnine

Tla

Hribi in vodovje

Podnebje

Vegetacija

Vasi in ljudje

Breginjski kot v pokrajinski členitvi Slovenije

POSEBNI DEL

Metodologija dela

Seznam rastlinskih taksonov

Horološki spekter

Življenjske oblike

Fitogeografska opredelitev območja

Raznolikost flore

Vplivi človeka

Naravovarstvena problematika

Natura 2000 v Breginjskem kotu

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

O avtorju

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-52-3

Specifications

paperback • 16,5 × 24 cm • 198 pages

Price

not for sale