Title:
Rastlinstvo Breginjskega kota
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga prinaša vpogled v stanje biodiverzitete rastlinskega sveta za okoli 60 km2 veliko območje Breginjskega kota. Za celotno območje so zbrani in dopolnjeni podatki drugih naravoslovnih ved. Delo nam prinaša opis 1036 rastlinskih taksonov, ki so razvrščeni po abecednem redu znanstvenih imen. Pri večini vrst so njihovi življenjski prostori opredeljeni po Physis kategorizaciji, za nekatere pa so navedene tudi fitocenološke enote, v katerih rastejo. Izpostavljeni so problemi ogroženosti rastišč nekaterih redkih in endemičnih vrst, vpliv nasadov iglavcev ter pojav neavtohtonih rastlin, naposled pa tudi naravovarstvena tematika v luči evropskega projekta Natura 2000.

Table of content

Predgovor

UVOD

SPLOŠNI DEL

Geomorfologija

Kamnine

Tla

Hribi in vodovje

Podnebje

Vegetacija

Vasi in ljudje

Breginjski kot v pokrajinski členitvi Slovenije

POSEBNI DEL

Metodologija dela

Seznam rastlinskih taksonov

Horološki spekter

Življenjske oblike

Fitogeografska opredelitev območja

Raznolikost flore

Vplivi človeka

Naravovarstvena problematika

Natura 2000 v Breginjskem kotu

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

O avtorju

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-52-3

Specifications

paperback • 16,5 × 24 cm • 198 pages

Price

not for sale