Rastlinstvo Breginjskega kota.

Avtor: Boško Čušin
Leto: 2006


Knjiga prinaša vpogled v stanje biodiverzitete rastlinskega sveta za okoli 60 km2 veliko območje Breginjskega kota. Za celotno območje so zbrani in dopolnjeni podatki drugih naravoslovnih ved. Delo nam prinaša opis 1036 rastlinskih taksonov, ki so razvrščeni po abecednem redu znanstvenih imen. Pri večini vrst so njihovi življenjski prostori opredeljeni po Physis kategorizaciji, za nekatere pa so navedene tudi fitocenološke enote, v katerih rastejo. Izpostavljeni so problemi ogroženosti rastišč nekaterih redkih in endemičnih vrst, vpliv nasadov iglavcev ter pojav neavtohtonih rastlin, naposled pa tudi naravovarstvena tematika v luči evropskega projekta Natura 2000.

Za vsako vrsto so poleg veljavnega znanstvenega imena navedeni tudi sinonimi, vendar le tisti, ki so še v splošni rabi. Sledijo podatki o nahajališčih in ekologiji vrste. Pomembno je poudariti, da so podatki o nahajališčih in razširjenosti vrst standardizirani po srednjeevropski metodi. Tako bodo uporabni vsem strokovnjakom v Sloveniji in izven naših meja, po drugi strani pa bo navajanje toponimov posameznih nahajališč v prihodnje vsem olajšalo delo na terenu. Tako prikazani rezultati (podatki) se vklapljajo v dolgoročni evropski projekt kartiranja flore Evrope. Celovitost dela zaokrožijo krajevna imena, ki jih je avtor zbral pri domačinih in predstavljajo pomemben prispevek k etnobotaniki.

Obsežen splošni del je več kot dobrodošel. Podane so informacije o geomorfologiji, geologiji in podnebju območja. Avtor se ni omejil le na zbiranje geografskih podatkov, kar že samo po sebi predstavlja zajetno delo, temveč jih tudi interpretira in umesti v današnji čas. Sem lahko štejemo tudi kritično presojo geografske in fitosociološke členitve Slovenije. Vpogled v stanje narave nam nazorno približajo pregledne karte kamnin, tal in vegetacije. Aktualnost delu dajejo poglavja, kjer so obravnavani vplivi človeka. Skrbno izbrane fotografije z domiselnimi podnapisi prispevajo tudi k estetskemu doživetju ob branju knjige.Kazalo vsebine

Predgovor

UVOD

SPLOŠNI DEL

Geomorfologija

Kamnine

Tla

Hribi in vodovje

Podnebje

Vegetacija

Vasi in ljudje

Breginjski kot v pokrajinski členitvi Slovenije

POSEBNI DEL

Metodologija dela

Seznam rastlinskih taksonov

Horološki spekter

Življenjske oblike

Fitogeografska opredelitev območja

Raznolikost flore

Vplivi človeka

Naravovarstvena problematika

Natura 2000 v Breginjskem kotu

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

O avtorju


Ključne besede
Breginjski kot
flora
rastlinstvo
Slovenija
vegetacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR