Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii) na Ljubljanskem barju

Osnovni Podatki

Opis


Raziskave razširjenosti in velikosti populacij treh, v nacionalnem in evropskem merilu ogroženih vrst, Coenonympha oedippus, Liparis loeselii in Fritillaria meleagris, na Ljubljanskem barju. Najpomembnejše naloge projekta: (i) ovrednotiti spremembe v stanju populacij in habitatov obravnavanih vrst glede na ugotovitve raziskav v preteklih letih; (ii) opredeliti najpomembnejše dejavnike ogrožanja obravnavanih vrst ter oceniti njihov vpliv na spremembe v razširjenosti in velikosti populacij; (iii) oblikovati protokol dolgoročnega monitoringa za vse tri vrste na Ljubljanskem barju (monitoring velikosti populacij, monitoring razširjenosti vrste in stanja habitata).