Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
mag. Andrej Seliškar
 
Trajanje:
15. maj 2008–30. oktober 2009
Opis

Raziskave razširjenosti in velikosti populacij treh, v nacionalnem in evropskem merilu ogroženih vrst, Coenonympha oedippus, Liparis loeselii in Fritillaria meleagris, na Ljubljanskem barju. Najpomembnejše naloge projekta: (i) ovrednotiti spremembe v stanju populacij in habitatov obravnavanih vrst glede na ugotovitve raziskav v preteklih letih; (ii) opredeliti najpomembnejše dejavnike ogrožanja obravnavanih vrst ter oceniti njihov vpliv na spremembe v razširjenosti in velikosti populacij; (iii) oblikovati protokol dolgoročnega monitoringa za vse tri vrste na Ljubljanskem barju (monitoring velikosti populacij, monitoring razširjenosti vrste in stanja habitata).

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Mestna občina Ljubljana