Dr. Tatjana Čelik

znanstvena sodelavka+386 1 470 63 15

tatjana.celik@zrc-sazu.siPodročja znanstvenega delovanja

Dnevni metulji (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea);

 • ekologija
 • diverziteta
 • monitoring
 • ohranjanje in varstvo
   

Sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju

 • Univerza v Mariboru, somentorica in članica komisije za zagovor diplomske naloge  kandidatke Anje Špiljar, 2005–2007
 • Univerza v Ljubljani, somentorica in članica komisije za zagovor diplomske naloge  kandidatke Ive Kumprej, 2008–2009
 • Univerza v Ljubljani, somentorica diplomske naloge  kandidatke Bie Rakar, 2010–

 

Ostale dejavnosti

 • Predsednica Znanstvenega sveta BIJH ZRC SAZU (marec 2009–marec 2011)
 • Podpredsednica Znanstvenega sveta BIJH ZRC SAZU (marec 2011–september 2011)
 • Članica Znanstvenega sveta BIJH ZRC SAZU (2004–2011)
 • Vršilka dolžnosti glavnega urednika revije Hacquetia (november 2005–marec 2006)
 • Članica Uredniškega odbora revije Acrocephalus (1999–)
 • Podpredsednica DOPPS – BirdLife Slovenia (februar 2011–)
 • Članica Upravnega odbora DOPPS – BirdLife Slovenia (2010–)

Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije, Tatjana Čelik, Franc Rebeušek. 1996. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija

Natura 2000 v Sloveniji, Metulji, = Lepidoptera, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan. 2005. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja = Butterflies (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) as bioindicators for nature conservation evaluation of the Planinsko polje, Tatjana Čelik. 2007

Integrating ongoing biodiversity monitoring : potential benefits and methods, Pierre-Yves Henry, Szabolcs Lengyel, Piotr Nowicki, Romain Julliard, Jean Clobert, Tatjana Čelik, Bernd Gruber, Dirk Schmeller, Valerija Babij, Klaus Henle. 2008

Determinants of within-patch microdistribution and movements of endangered butterfly Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Nymphalidae: Satyrinae), Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009

Diverziteta favne dnevnih metuljev kot model za naravovarstveno vrednotenje travišč na Banjščicah (NATURA 2000 območje) = Diversity of butterfly fauna as a model for the nature-conservancy evaluation of grasslands on Banjščice plateau, Tatjana Čelik. 2009. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, = Slovenian Entomological Society of Štefan Michieli, Prirodoslovni muzej Slovenije, = Slovenian Museum of Natural History

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselli) na Ljubljanskem barju = The Status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head Fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje : končno poročilo, Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Distribution, habitat preferences and population ecology of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010

Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border = Naravovarstveno vrednotenje favne dnevnih metuljev ob reki Savi med Krškim in državno mejo, Tatjana Čelik. 2010

Izbira habitata in mobilnost črnega apolona - Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) v porečju reke Drave (Slovenija) = The habitat selection and mobility of the clouded apollo Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Drava River basin (Slovenia), Iva Kumprej, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010. Ljubljana, Dravograd: Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalni center SAZU, = Jovan Hadži Institute of Biology Scientific Research Centre SASA, Občina, RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, = Municipality, RRA Koroška - Regional Development Agency for Koroška

Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. december 2009)
Kartiranje negozdnih habitatov Slovenije: Reka, Marindol, Volčeke, Kras, Mirna (aplikativni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Naravni sestoji macesna v Sloveniji (crp • 01. september 2008 - 30. september 2010)
Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii) na Ljubljanskem barju (15. maj 2008 - 30. oktober 2009)
Ekološke raziskave evropskih ogroženih vrst metuljev (Lepidoptera) v Sloveniji in na Madžarskem, s poudarkom na vrstah iz seznama NATURA 2000 (bilateralni • 03. januar 2005 - 20. december 2006)
Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Metulji (Lepidoptera) (aplikativni_raziskovalni • 01. september 2003 - 01. september 2004)
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera) v letih 2010 in 2011 (aplikativni_raziskovalni • 01. junij 2010 - 30. november 2011)
Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera) (aplikativni_raziskovalni • 01. junij 2008 - 30. oktober 2009)
Gradienti in biodiverziteta: flora, favna in vegetacija (01. januar 2009 - 31. december 2012)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo) (aplikativni • 17. september 2009 - 30. oktober 2010)
Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparis Loeselli) ... na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik, Vrhe... (Wetman 2011 - 2015, LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374) (aplikativni_raziskovalni • 25. maj 2011 - 31. januar 2013)
Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov (01. maj 2009 - 30. april 2012)

Izobrazba:

 • 1994 Diploma; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1997 Magisterij; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2003 Doktorat; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Zaposlitve:

 • 1994 (1.5.–30.10.) – Notranjski muzej Postojna
 • 1994 (1.11.–) – Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU
Raziskovalna področja
Živalska ekologija B280
Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija B320

Ključne besede
entomologija
lepidoptera