Osnovni podatki
Sodelavci:
,
Dr. Rudi Verovnik
,
Mag. Slavko Polak
,
Valerija Zakšek
,
Franc Rebeušek
,
Marijan Govedič
 
Trajanje:
1. junij 2010–30. november 2011
Opis

Raziskave razširjenosti in stanja populacij 10 ogroženih vrst metuljev, navedenih v Prilogah II in IV Habitatne direktive (Council Directive 92/43/EC) (Parnassius apollo, Leptidea morsei, Maculinea arion, M. nausithous, M. teleius, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, E. maturna, Coenonympha oedippus, Eriogaster catax), oblikovanje metod dolgoročnega monitoringa za vsako obravnavano vrsto ter predlog območij v Sloveniji, v katerih naj bi se posamezni tip dolgoročnega monitoringa (monitoring velikosti populacij, monitoring prisotnosti vrste v območjih sklenjene razširjenosti, monitoring prisotnosti vrste v znanih robnih in izoliranih populacijah) izvajal.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo • Notranjski muzej Postojna • Center za kartografijo favne in flore

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije