Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparis Loeselli) ... na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik, Vrhe... (Wetman 2011 - 2015, LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374)

Osnovni Podatki

Opis


Raziskave razširjenosti in velikosti populacij (začetno stanje) in habitatnih tipov (kartiranje haabitatnih tipov, vegetacijski transekti, floristični popisi z metodo kvadratov) na raziskovalnih območjih Planik, Vrhe in Zelenci. Izvajanje monitoringa stanja izbranih vrst (vegetacijski transekti, floristični popisi z metodo kvadratov, populacijski monitoring) po opravljenih posegih na navedenih območjih (po dogovoru z naročnikom ZRSVN).