Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
25. maj 2011–31. januar 2013
Šifra:
8-IX-153/9-O-11/AS
Opis

Raziskave razširjenosti in velikosti populacij (začetno stanje) in habitatnih tipov (kartiranje haabitatnih tipov, vegetacijski transekti, floristični popisi z metodo kvadratov) na raziskovalnih območjih Planik, Vrhe in Zelenci. Izvajanje monitoringa stanja izbranih vrst (vegetacijski transekti, floristični popisi z metodo kvadratov, populacijski monitoring) po opravljenih posegih na navedenih območjih (po dogovoru z naročnikom ZRSVN).

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave