Izr. prof. dr. Urban Šilc
znanstveni svetnik, izredni profesor, predstojnik

+386 1 470 63 35

urban.silc@zrc-sazu.si
Področja znanstvenega delovanja

  • podatkovna baza Vegetacija Slovenije
  • sintaksonomija in ekologija vegetacije
  • makroekološke analize velikih podatkovnih nizov
  • plevelna in ruderalna vegetacija
  • habitatni tipi
  • naravovarstvo

 

Pedagoška dejavnost

Ekologija kopenskih ekosistemov. Predavanja na programu Varstvo narave - FAMNIT, Univerza na Primorskem

Vrednotenje biodiverzitete. Predavanja na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Ravnovesja ekosistemov. Predavanja na na programu Naravovarstvo - Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

 

Doktorandi

Svetlana Aćić (2018, Univerza v Beogradu)
Milica Petrović (2019, Univerza v Beogradu)
Filip Küzmič (2020, Univerza v Ljubljani)
Milica Stanišić Vujović (Univerza Črne gore)

Poglavja v knjigi

Šilc U., Vreš B., Čelik Z., Gregorič M (2020): Biodiversity of Slovenia. In Perko D., Ciglič R., Zorn M.: The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. [COBISS.SI-ID 44862765]

Dajić Stevanović Z., Aćić S., Stešević D., Luković M., Šilc U.: (2019): Halophytic vegetation in South-East Europe : classification, conservation and ecogeographical patterns. In Hasanuzzaman M., Shabala S., Fujita M.: Halophytes and climate change: adaptive mechanisms and potential uses. Oxfordshire; Boston: CABI. [COBISS.SI-ID 43847469],

Šilc U., Stešević D., Rozman A., Caković D., Küzmič F.: Alien species and the impact on sand dunes along the NE Adriatic Coast. In Makowski C., Finkl C.: Impacts of invasive species on coastal environments: coasts in crisis. Cham: Springer. [COBISS.SI-ID 43360813],

 

Članki

Kalníková V. Chytrý K., Biţa‐Nicolae C., Bracco F., Font X., Iakushenko D., Kącki Z., Kudrnovsky H., Landucci F., Lustyk P., Milanović Đ., Šibík J., Šilc U., Uziębło A., Villani M., Chytrý M. (2020): Vegetation of the European mountain river gravel bars: a formalized classification. Applied vegetation science

Chytrý M., Tichý L., Hennekens S., Knollová I., Janssen J.A.M., Rodwell J., Peterka T., Marcenò C., Landucci F., Danihelka J., Čarni A., Küzmič F., Marinšek A., Šilc U., et al. (2020): EUNIS Habitat Classification: expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats. Applied vegetation science

Šilc U., Küzmič F., Aćić S., Ćušterevska R., Jasprica N., Milanović Đ., Stešević D., Škvorc Ž.: (2020): Tree-circles spontaneous vegetation over a long climatic gradient. Urban ecosystems 23: 995–1004. [COBISS.SI-ID 46195501]

Šilc U., Stešević D., Luković M., Caković D. (2020): Changes of a sand dune system and vegetation between 1950 and 2015 on Velika plaža (Montenegro, E Mediterranean). Regional studies in marine science 35 [COBISS.SI-ID 45925421]

Šilc U., Dakskobler I., Küzmič F., Vreš B: (2020): Salvia hispanica (chia) - from nutritional additive to potential invasive species. Botany Letters 167: 255-264. [COBISS.SI-ID 45575213]

Šilc U., Küzmič F., Caković D., Stešević D. (2018): Beach litter along various sand dune habitats in the southern Adriatic (E Mediterranean). Marine pollution bulletin 128: 353-360. [COBISS.SI-ID 42567469]

Marcenò C., Guarino R., Loidi J., Herrera M:, Isermann M., Knollova I., Tichý L., Tzonev R., Acosta A., Fitzpatrick U., Šilc U. et al. (2018): Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied vegetation science 21: 533-559 [COBISS.SI-ID 42997549]

Gradienti in biodiverziteta: flora, favna in vegetacija (01. januar 2009 - 31. december 2012)
Proces in strukturne spremembe med obnovo vegetacije gozdov vrste Pinus brutia po požaru (bilateralni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Gozdna vegetacija pogorja Galičica v Makedoniji (aplikativni_raziskovalni • 01. junij 2009 - 15. november 2010)
Kartiranje negozdnih habitatov Slovenije: Reka, Marindol, Volčeke, Kras, Mirna (aplikativni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. december 2009)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo) (aplikativni • 17. september 2009 - 30. oktober 2010)
Floristične, ekološke in stukturne sprememebe grmiščne vegetacije na prehodu med mediterransko in evrosibirsko regijo (bilateralni • 01. januar 2010 - 31. december 2011)
Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (research programme • 01. januar 1999 - 31. december 2023)
Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparis Loeselli) ... na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik, Vrhe... (Wetman 2011 - 2015, LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374) (aplikativni_raziskovalni • 25. maj 2011 - 31. januar 2013)
Naravni sestoji macesna v Sloveniji (crp • 01. september 2008 - 30. september 2010)
Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (crp • 01. avgust 2007 - 31. julij 2009)

Izobrazba:

1996 Diploma; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2000 Magisterij; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

2003 Doktorat; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

1996- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

2011- Biotehniški center Naklo - Višja strokovna šola (dopolnilno)

Raziskovalna področja
Rastlinska ekologija B270
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290