Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
, ,
Dr. Andrej Paušič
,
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2017
Šifra:
P1-0236
Opis

Temeljni raziskovalni program Biološkega Inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU bo še naprej zajemal raziskave biotske pestrosti–biodiverzitete–, ki bodo umeščene globalno in bodo vključevale taksonomsko, filogenetsko, genetsko, funkcionalno, prostorsko, interakcijsko in krajinsko diverziteto v različnih časovnih okvirih. Raziskovalni program zdaj imenujemo »Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje«, saj tako bolje zajame naša prizadevanja po modernem, integrativnem pristopu k problematiki, ki je ključna za trajnostni razvoj človeštva. Raziskovali bomo i) vzorce genske, vrstne in ekosistemske diverzitete živalstva in rastlinstva, tako na območju Slovenije kot globalno. Te raziskave bodo potekale na različnih bioloških nivojih: od genetskih analiz, taksonomije, ugotavljanja in primerjav vzorcev vrstnega bogastva, fenologije, strukture in dinamike populacij, združb in ekosistemov, do ugotavljanja sprememb diverzitete vzdolž mozaikov ter okoljskih in časovnih gradientov. Raziskovali bomo ii) procese, ki generirajo biodiverziteto, od evolucijskih mehanizmov na izbranih organizmih, kjer bomo ugotavljali relativno moč in pomembnost mehanizmov naravne in spolne selekcije pri speciaciji, raziskav razvoja fenotipskih lastnosti in njihove adaptivnosti, ekoloških značilnosti organizmov in populacij, vloge disperzije pri speciaciji, do razvoja rastlinskih združb in vegetacije ter njeno razporeditev v krajini. Naše študije bodo oblikovale iii) predikcije biodiverzitete, tako časovne kot prostorske; preučevali bomo, kako se bodo v prihodnje spreminjali vzorci biodiverzitete glede na antropogene spremembe, kot so izguba habitatov, klimatske spremembe in vpliv invazivnih vrst. Z raziskavami bomo pripomogli k iv) ohranjanju biodiverzitete in njenih procesov, na genskem nivoju s krio-bankami DNK, na vrstnem nivoju z zmrzovanjem tkiv in osebkov rastlin in živali ter z monitoringom izbranih vrst in populacij, ter s podajanjem smernic za ohranitev ekosistemov. Za dosego znanstvenih ciljev bomo uporabili moderne integrativne in interdisciplinarne znanstvene pristope. Raziskave bodo še naprej zajemale najodličnejšo temeljno znanost kot tudi njeno aplikacijo na pereče probleme človeštva. Kot objekte raziskav bomo uporabili višje rastline in tarčne skupine nevretenčarjev, kot npr. metulje in pajke, zajeli pa bomo tudi druge organizme tarčnih ekosistemov. Naši najširši produkti bodo zaobjeli celotne ekosisteme, za katere nameravamo podajati smernice za trajno ohranitev njihove genske, taksonomske in filogenetske pestrosti, kot tudi pestrosti njihovih poznanih (ali še neodkritih) bioloških interakcij ter funkcionalne in prostorske pestrosti.

Vodja programa na ZRC