višji znanstveni sodelavec

sodelavec (sopredavatelj) pri  dodiplomskem in doktorskem študiju na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani  (Fitocenologija , Ekologija gozdnih ekosistemov)

Telefon:
+386 5 381 14 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Fitocenološke in floristične raziskave s poudarkom na gozdni, traviščni in subalpinsko-alpinski vegetaciji, predvsem v zahodni Sloveniji, v Julijskih Alpah in v severnem delu Dinarskega gorstva .

Izbrane publikacije

Fitocenološka in floristična analiza obrečnih gozdov v Posočju (zahodna Slovenija) = Phytosociological and floristic analysis of riverine forests in the Soča Valley (western Slovenia), Igor Dakskobler. 2007

Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju = Forests of valuable broad-leaved tree species in the Soča Valley (Western Slovenia), Igor Dakskobler. 2007

A new pioneer community with the dominant Aurinia petraea on the rockfall screes in the southern Julian Alps (western Slovenia), Igor Dakskobler. 2007

Localities and sites of Pulsatilla vernalis in the Julian Alps, Igor Dakskobler, Iztok Sinjur, Ivan Veber, Branko Zupan. 2008

Združbe visokih steblik v Julijskih Alpah in v severnem delu Trnovskega gozda (severozahodna in zahodna Slovenija) = Tall herb communities in the Julian Alps and in the northern part of the Trnovski gozd plateau (northwestern and western Slovenia), Igor Dakskobler. 2008

Crocus biflorus Mill. (Iridaceae) - a new species in the flora of Slovenia = Crocus biflorus Mill. (Iridaceae) - nova vrsta v flori Slovenije, Igor Dakskobler, Tone Wraber. 2008

Fitocenološka in floristična analiza obrečnih travnikov pri vasi Soča (Julijske Alpe) in predlogi za njihovo varovanje, Igor Dakskobler, Klemen Završnik. 2009

Orobanche lycoctoni Rhiner (Orobanchaceae), a poorly known species of the Central European flora, Gerald M. Schneeweiss, Božo Frajman, Igor Dakskobler. 2009

Razvoj vegetacije na prodišèih reke Idrijce v zahodni Sloveniji = Development of vegetation on gravel sites of the Idrijca river in western Slovenia, Igor Dakskobler. 2010

Orobanche pancicii Beck, a new species to the flora of Slovenia, Igor Dakskobler, Branko Vreš, J. Pusch. 2010

Scorzoneroides crocea (Haenke) Holub, a new species in the flora of Slovenia and the Southeastern Alps, Igor Dakskobler, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Milan Kobal, Iztok Sinjur. 2010

Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzarv Julijskih Alpah (Slovenija) = Distribution and ecology of Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar in the Julian Alps (Slovenia), Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Gregor Podgornik. 2011

Distribution of Letharia vulpina (lichenized Ascomycetes) in the subalpine larch stands (Rhodothamno-Laricetum) in the Eastern Julian Alps (Slovenia), Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Franc Batič. 2011

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba:

1981: Diploma; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo,

1990:  Magisterij; Univerza v Zagrebu, Prirodoslovno-matematična fakulteta

1994: Doktorat: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo

Zaposlitve:

1981-1986 Soško gozdno gospodarstvo Tolmin

1986-2008  Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

2008- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (75 %) in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (25 %)

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270 • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290 

Ključne besede

Gozdna ekologija • fitocenologija • floristika