Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo)

Osnovni Podatki

Opis


V okviru projekta smo na delu ožjega območja (od Litije do Zidanega Mosta) skartirali habitatne tipe in opravili inventarizacijo flore, mehkužcev in dnevnih metuljev.