Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo)

aplikativni projekt
Basic Info

Description

V okviru projekta smo na delu ožjega območja (od Litije do Zidanega Mosta) skartirali habitatne tipe in opravili inventarizacijo flore, mehkužcev in dnevnih metuljev.