Tatjana Čelik, PhD

Research Associate+386 1 470 63 15

tatjana.celik@zrc-sazu.siResearch interests

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea)

 • ecology
 • biodiversity
 • monitoring
 • conservation
   

Mentorship

 • University of Maribor, 2005–2007: Associate Mentor, BA
 • University of Ljubljana, 2008–2009: Associate Mentor, BA
 • University of Ljubljana, 2010–present: Associate Mentor, BA

 

Other activities

 • President of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (March 2009–March 2011)
 • Vice-President of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (March 2011–September 2011)
 • Member of the Science Council of BIJH ZRC SAZU (2004–2011)
 • Vice-gerent of the Editor in chief of the journal Hacquetia (November 2005– March 2006)
 • Editorial Board member:  Acrocephalus (1999–present)
 • Vice-President of DOPPS – BirdLife Slovenia (februar 2011–present)
 • Governing Board member: DOPPS – BirdLife Slovenia (2010–present)

Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije, Tatjana Čelik, Franc Rebeušek. 1996. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija

Natura 2000 v Sloveniji, Metulji, = Lepidoptera, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan. 2005. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja = Butterflies (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) as bioindicators for nature conservation evaluation of the Planinsko polje, Tatjana Čelik. 2007

Integrating ongoing biodiversity monitoring : potential benefits and methods, Pierre-Yves Henry, Szabolcs Lengyel, Piotr Nowicki, Romain Julliard, Jean Clobert, Tatjana Čelik, Bernd Gruber, Dirk Schmeller, Valerija Babij, Klaus Henle. 2008

Determinants of within-patch microdistribution and movements of endangered butterfly Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Nymphalidae: Satyrinae), Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009

Diverziteta favne dnevnih metuljev kot model za naravovarstveno vrednotenje travišč na Banjščicah (NATURA 2000 območje) = Diversity of butterfly fauna as a model for the nature-conservancy evaluation of grasslands on Banjščice plateau, Tatjana Čelik. 2009. Ljubljana: Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, = Slovenian Entomological Society of Štefan Michieli, Prirodoslovni muzej Slovenije, = Slovenian Museum of Natural History

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselli) na Ljubljanskem barju = The Status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head Fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje : končno poročilo, Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border = Naravovarstveno vrednotenje favne dnevnih metuljev ob reki Savi med Krškim in državno mejo, Tatjana Čelik. 2010

Distribution, habitat preferences and population ecology of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010

Izbira habitata in mobilnost črnega apolona - Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) v porečju reke Drave (Slovenija) = The habitat selection and mobility of the clouded apollo Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Drava River basin (Slovenia), Iva Kumprej, Tatjana Čelik, Rudi Verovnik. 2010. Ljubljana, Dravograd: Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalni center SAZU, = Jovan Hadži Institute of Biology Scientific Research Centre SASA, Občina, RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, = Municipality, RRA Koroška - Regional Development Agency for Koroška

Phylogenetic systematics of Zygiellidae and its implications for spider evolution research (01. may 2009 - 30. april 2012)
Naravni sestoji macesna v Sloveniji (crp • 01. september 2008 - 30. september 2010)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju srednje Save (od HE Medvode do HE Vrhovo) (aplikativni • 17. september 2009 - 30. october 2010)
Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (aplikativni • 01. january 2008 - 31. december 2009)
Mapping of non-forest habitats of Sloevnia: Reka, Marindol, Volčeke, Kras, Mirna (aplikativni • 11. november 2011 - 11. november 2011)
Inventories of the initial situation of habitat types and target species Liparis loeselli ... in the project pilot areas Zelenci, Planik, Vrhe ... (Wetman 2011 - 2015 (LIFE + Nature, LIFE09 NAT/SI/000374) (aplikativni_raziskovalni • 25. may 2011 - 31. january 2013)
The status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje (15. may 2008 - 30. october 2009)
Ecological study on the threatened European Lepidoptera species in Slovenia and Hungary with special regard to species listed by NATURA 2000 (bilateralni • 03. january 2005 - 20. december 2006)
The establishment of monitoring of selected target species of butterflies and moths (Lepidoptera) (aplikativni_raziskovalni • 01. june 2008 - 30. october 2009)
The establishment and performing of monitoring of selected target species of butterflies and moths (Lepidoptera) in 2010 and 2011 (aplikativni_raziskovalni • 01. june 2010 - 30. november 2011)
Expertise on fundaments for establishment of Natura 2000 network – Lepidoptera (aplikativni_raziskovalni • 01. september 2003 - 01. september 2004)
Gradients and biodiversity: flora, fauna and vegetation (01. january 2009 - 31. december 2012)

Education

 • 1994: BA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 1997:  MA, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
 • 2003: PhD,  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology

 

Employment

 • 1994: Notranjski muzej Postojna, Postojna, Slovenia
 • 1994–present:  Institute of Biology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia