Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice

Osnovni Podatki

Opis

V okviru projekta so sodelavci na območju spodnje Save (od Krškega do državne meje) skartirali gozdne habitatne tipe, opravili so inventarizacijo flore, dnevnih metuljev in mehkužcev. Podali so tudi naravovarstveno oceno.