Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov ... na območju spodnje Save oziroma na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice

aplikativni projekt
Basic Info

Description

V okviru projekta so sodelavci na območju spodnje Save (od Krškega do državne meje) skartirali gozdne habitatne tipe, opravili so inventarizacijo flore, dnevnih metuljev in mehkužcev. Podali so tudi naravovarstveno oceno.