Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo

applied research project
Osnovni Podatki

Opis

Raziskava je potekala v jugovzhodni Sloveniji (Bela krajina). V okviru terenskih raziskav smo vzorčili vrstno sestavo gozdov in talne vzorce. Na podlagi starih katastrskih in vojaških kart pa smo določili starost sestojev (čas od opustitve nekdanje rabe). Najstarejši podatki so s konca 19. stoletja. Poskusili smo določiti, koliko daleč v preteklost lahko spremljamo vpliv nekdanje rabe. Analizirali smo spremembo krajine v tem času, potek sukcesije, spreminjanje lastnosti (znakov) rastlin, ki se pojavljajo v določenem obdobju in izdelali  model spremembe krajine (GAMM – generaliziran aditivni mešani model), kjer smo primerjali štiri kategorije spremenljivk: a) talne spremenljivke, b) spremenljivke, ki opisujejo funkcionalne lastnosti rastlin, c) geoelemente in d) ellenbergove bioindikatorske vrednosti. Ugotovili smo, da sukcesijo najbolje opisujejo spremembe talnih vzorcev ter da seže  "spomin gozda" preko obravnavanega časovnega obdobja.


Raziskovalna področja
Ekologija B003