Osnovni podatki
Sodelavci:
,
dr. Rudi Verovnik
,
Stanislav Gomboc
,
Franc Rebeušek
,
Mojmir Lasan
,
Tomaž Seliškar
 
Trajanje:
1. september 2003–1. september 2004
Opis

Raziskave razširjenosti, ekologije, velikosti in vitalnosti populacij in njihovih habitatov ter ogroženosti 13 vrst metuljev (Leptidea morsei, Colias myrmidone, Lycaena dispar, Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Euphydryas aurinia, Hypodryas maturna, Nymphalis vaualbum, Erebia calcaria, Coenonympha oedippus, Eriogaster catax, Callimorpha quadripunctaria, Erannis ankeraria) navedenih v Prilogi II Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Council Directive 92/43/EEC), ki živijo v Sloveniji, ter oblikovanje predlogov Območij, pomembnih za Evropsko skupnost (pSCI) za vsako od obravnavanih vrst.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo in Oddelek za agronomijo • Center za kartografijo favne in flore

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije