Osnovni podatki
Sodelavci:
,
dr. Rudi Verovnik
,
mag. Slavko Polak
,
Valerija Zakšek
,
Franc Rebeušek
,
Marijan Govedič
 
Trajanje:
1. junij 2008–30. oktober 2009
Opis

Raziskave razširjenosti in stanja populacij 10 ogroženih vrst metuljev, navedenih v Prilogah II in IV Habitatne Direktive (Council Directive 92/43/EC) (Callimorpha quadripunctaria, Coenonympha oedippus, Colias myrmidone, Erannis ankeraria, Erebia calcaria, Euphydryas maturna, Lycaena dispar, Maculinea nausithous, M. teleius, Zerynthia polyxena) v Sloveniji, analiza treh različnih pristopov k monitoringu (monitoring velikosti populacij, monitoring prisotnosti vrste v območjih sklenjene razširjenosti, monitoring prisotnosti vrste v znanih robnih in izoliranih populacijah), oblikovanje optimizirane metodologije dolgoročnega monitoringa za vsako obravnavano vrsto ter predlog območij v Sloveniji, v katerih naj bi se posamezni tip dolgoročnega monitoringa izvajal.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo • Notranjski muzej Postojna • Center za kartografijo favne in flore

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije