Naslov:
Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)
Avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga opisuje 13 evropsko pomembnih vrst metuljev, ki so navedene v Prilogi II Direktive o habitatih in živijo v Sloveniji, ter zanje predlagana ohranitvena območja na ozemlju Slovenije. Predstavljene so bistvene značilnosti evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000, stopnja ogroženosti metuljev v Evropi in vzroki za upadanje številčnosti njihovih populacij v zadnjih desetletjih, vloga Slovenije pri ohranjanju ogroženih vrst metuljev in njihovih bivališč na ozemlju Evrope.

Kazalo vsebine

Predgovor

Zahvala

1 UVOD

1.1 Kaj je NATURA 2000?

1.2 Metulji in NATURA 2000

1.3 Raziskanost favne metuljev v Sloveniji

1.4 Cilj raziskovanja vrst metuljev, ki so navedene v prilogi II direktive o habitatih in živijo v Sloveniji

2 METODE DELA

2.1 Zbiranje podatkov

2.2 Terensko delo

2.3 Analiza podatkov

2.4 Način predstavitve obravnavanih vrst in predlaganih območij

2.5 Nomenklaturni viri

2.6 Viri digitalnih geodetskih podatkov

3 VRSTE METULJEV, KI SO NAVEDENE V PRILOGI II DIREKTIVE O HABITATIH IN ŽIVIJO V SLOVENIJI

3.1 Opisi obravnavanih vrst

Leptidea morsei Fenton, 1881 – VELIKI FRFOTAVČEK

Colias myrmidone (Esper, 1780) – BAKRENI SENOŽETNIKLycaena dispar Haworth, 1803 – MOČVIRSKI CEKINČEK

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) – STRAŠNIČIN MRAVLJIŠČAR

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – TEMNI MRAVLJIŠČAR

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – TRAVNIŠKI POSTAVNEŽ

Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) – GOZDNI POSTAVNEŽ

Nymphalis vaualbum Denis & Schiffermüller, 1775 – VZHODNI LEPOTEC

Erebia calcaria Lorković, 1953 – LORKOVIĆEV RJAVČEK

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – BARJANSKI OKARČEK

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – HROMI VOLNORITEC

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) – ČRTASTI MEDVEDEK

Erannis ankeraria (Staudinger, 1861) – KRAŠKI ZMRZLIKAR

4 STROKOVNI PREDLOGI OBMOČIJ, POMEMBNIH ZA EVROPSKO SKUPNOST (pSCI)

4.1 Opisi predlaganih območij

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

OKRAJŠAVE

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-95-3

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 288 strani