Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)

Avtorji: Tatjana Čelik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan, Rudi Verovnik
Leto: 2005


Knjiga opisuje 13 evropsko pomembnih vrst metuljev, ki so navedene v Prilogi II Direktive o habitatih in živijo v Sloveniji, ter zanje predlagana ohranitvena območja na ozemlju Slovenije. Predstavljene so bistvene značilnosti evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000, stopnja ogroženosti metuljev v Evropi in vzroki za upadanje številčnosti njihovih populacij v zadnjih desetletjih, vloga Slovenije pri ohranjanju ogroženih vrst metuljev in njihovih bivališč na ozemlju Evrope.Kazalo vsebine

Predgovor

Zahvala

1 UVOD

1.1 Kaj je NATURA 2000?

1.2 Metulji in NATURA 2000

1.3 Raziskanost favne metuljev v Sloveniji

1.4 Cilj raziskovanja vrst metuljev, ki so navedene v prilogi II direktive o habitatih in živijo v Sloveniji

2 METODE DELA

2.1 Zbiranje podatkov

2.2 Terensko delo

2.3 Analiza podatkov

2.4 Način predstavitve obravnavanih vrst in predlaganih območij

2.5 Nomenklaturni viri

2.6 Viri digitalnih geodetskih podatkov

3 VRSTE METULJEV, KI SO NAVEDENE V PRILOGI II DIREKTIVE O HABITATIH IN ŽIVIJO V SLOVENIJI

3.1 Opisi obravnavanih vrst

Leptidea morsei Fenton, 1881 – VELIKI FRFOTAVČEK

Colias myrmidone (Esper, 1780) – BAKRENI SENOŽETNIKLycaena dispar Haworth, 1803 – MOČVIRSKI CEKINČEK

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) – STRAŠNIČIN MRAVLJIŠČAR

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – TEMNI MRAVLJIŠČAR

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – TRAVNIŠKI POSTAVNEŽ

Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) – GOZDNI POSTAVNEŽ

Nymphalis vaualbum Denis & Schiffermüller, 1775 – VZHODNI LEPOTEC

Erebia calcaria Lorković, 1953 – LORKOVIĆEV RJAVČEK

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – BARJANSKI OKARČEK

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – HROMI VOLNORITEC

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) – ČRTASTI MEDVEDEK

Erannis ankeraria (Staudinger, 1861) – KRAŠKI ZMRZLIKAR

4 STROKOVNI PREDLOGI OBMOČIJ, POMEMBNIH ZA EVROPSKO SKUPNOST (pSCI)

4.1 Opisi predlaganih območij

POVZETEK

SUMMARY

VIRI

OKRAJŠAVE


Ključne besede
Evropa
habitati
metulji
naravna dediščina
ogrožena območja
ogrožene vrste
projekti
Slovenija
varstvena območja
zaščita
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR