Podatkovna zbirka FloVegSi (= Favna, flora in vegetacija Slovenije) BIJH ZRC SAZU

Opis zbirke

Zbirka vsebuje podatke o flori, rastlinskih združbah, favni (metuljih, hroščih idr.), njihovih lokacijah, rastišču, okoljskih parametrih, številu osebkov, spolu ipd. Obsežni so metapodatki, npr. geografski podatki (države, pokrajine, kraji, reke, vrhovi), ekološki podatki (habitatni tipi, sintaksoni, tipi tal, antropogeni vplivi, raba), podatki o vrstah (opisi, fotografije, sinonimi).
Izpis podatkov je v obliki kart po UTM ali srednjeevropskih kvadrantih ali natančnih lokacijah, kot preglednice, fitocenološke analitične ali sintetične tabele. Izvoz podatkov omogoča uporabo v aplikacijah GIS, urejevalnikih besedil, preglednicah, statističnih orodjih.Vsebina

Zbirka vsebuje več kot 1,5 milijona zapisov favnističnih, florističnih in fitocenoloških podatkov (popisov) predvsem z območja Slovenije ter širših območij sredne in jugovzhodne Evrope.