LJUBA

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Tatjana Čelik
 • Naslov v izvirniku

  LJUBA – Ljudje za Barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju

 • Kratica

  LJUBA

 • Sodelavci

  Dr. Branko Vreš, Izr. prof. dr. Urban Šilc, Iztok Sajko, , Olga Kardoš
 • Programme Duration

  04. februar 2015 – 30. april 2016
 • Partnerji

  Krajinski park Ljubljansko barje – KPLB, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS-Zavod Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – ZRC S…, Zavod RS za varstvo narave – ZRSVN (nosilec projekta)
Opis

 

AKRONIM: LJUBA

OPIS PROJEKTA

Namen projekta je izboljšati stanje treh kvalifikacijskih habitatnih tipov – mokrotnih travnikov z modro stožko, vlažnih mezotrofnih travnikov z lisičjim repom in zdravilno strašnico ter nizkega barja, in štirih kvalifikacijskih vrst – kukavičevke Loeselove grezovke ter metuljev barjanskega okarčka, strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža v Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst želimo omogočiti ustrezne življenjske pogoje tudi drugim organizmom in njihovim življenjskim okoljem.

Ljubljansko barje je z vidika biotske raznovrstnosti eno najpomembnejših območij v Sloveniji, saj je življenjski prostor številnih redkih, ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. Stanje mnogih vrst in njihovih bivališč na Ljubljanskem barju se je v zadnjih desetletjih poslabšalo, eden od pomembnih vzrokov za to pa so spremembe v kmetijski rabi. Poleg vzpostavitve primernega upravljanja s travišči je zato ena glavnih nalog projekta tudi izboljšanje sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko v tem območju.

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja Natura 2000 območja Ljubljansko barje.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Sodelovanje z upravljalci kmetijskih zemljišč – svetovanje o primernih načinih upravljanja s travišči, ki so prijazni do rastlin in živali ter njihovih življenjskih okolij in hkrati omogočajo dolgoročno ohranjanje ravnotežja v naravi ter ustrezne kvalitete življenja na območju Ljubljanskega barja.

 • Vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko ter povezanosti z ljudmi, ki živijo z barjem.
 • Ohranjanje travišč na Ljubljanskem barju.
 • Odstranjevanje tujerodne invazivne zlate rozge in vzpostavitev travne ruše.
 • Izboljšanje stanja nizkega barja v zaraščeni dolini Strajanovega brega.
 • Vzpostavitev in izvajanje spremljanja stanja štirih kvalifikacijskih vrst in treh kvalifikacijskih habitatnih tipov.
 • Zbiranje podatkov o stanju izbranih premalo poznanih ogroženih vrstah.
 • Spremljanje izvajanja in učinkovitosti ukrepov Programa za razvoj podeželja 2014–2020 v območju Ljubljanskega barja ter priprava predlogov za boljše prilagoditve bodočega PRP.
 • Obveščanje javnosti o poteku in ciljih projekta (projektni dogodki, delavnice, tiskovne konference, prireditve, publikacije in objave v tiskanih medijih).

AKTIVNOSTI ZRC SAZU V PROJEKTU

ZRC SAZU je v projektu LJUBA vodja dejavnosti v sklopu vzpostavitve in izvajanja spremljanja stanja štirih kvalifikacijskih vrst in treh kvalifikacijskih habitatnih tipov ter zbiranja podatkov o stanju premalo poznanih ogroženih vrst. Poleg tega sodeluje v vseh ostalih aktivnostih projekta.

Vrednost celotnega projekta je 554.274,20 evra in je 94,9% sofinanciran s strani Evropske gospodarske skupnosti (EEA grants).

KONTAKT NA ZRC SAZU

Tatjana Čelik
Tel.: 01/4706315
e-pošta: tcelik@zrc-sazu.si