Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
LJUBA – Ljudje za Barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
Kratica:
LJUBA
Sodelavci:
, , ,
,
 
Trajanje:
4. februar 2015–30. april 2016
Opis

 

AKRONIM: LJUBA

OPIS PROJEKTA

Namen projekta je izboljšati stanje treh kvalifikacijskih habitatnih tipov – mokrotnih travnikov z modro stožko, vlažnih mezotrofnih travnikov z lisičjim repom in zdravilno strašnico ter nizkega barja, in štirih kvalifikacijskih vrst – kukavičevke Loeselove grezovke ter metuljev barjanskega okarčka, strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža v Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst želimo omogočiti ustrezne življenjske pogoje tudi drugim organizmom in njihovim življenjskim okoljem.

Ljubljansko barje je z vidika biotske raznovrstnosti eno najpomembnejših območij v Sloveniji, saj je življenjski prostor številnih redkih, ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. Stanje mnogih vrst in njihovih bivališč na Ljubljanskem barju se je v zadnjih desetletjih poslabšalo, eden od pomembnih vzrokov za to pa so spremembe v kmetijski rabi. Poleg vzpostavitve primernega upravljanja s travišči je zato ena glavnih nalog projekta tudi izboljšanje sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko v tem območju.

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja Natura 2000 območja Ljubljansko barje.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Sodelovanje z upravljalci kmetijskih zemljišč – svetovanje o primernih načinih upravljanja s travišči, ki so prijazni do rastlin in živali ter njihovih življenjskih okolij in hkrati omogočajo dolgoročno ohranjanje ravnotežja v naravi ter ustrezne kvalitete življenja na območju Ljubljanskega barja.

  • Vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko ter povezanosti z ljudmi, ki živijo z barjem.
  • Ohranjanje travišč na Ljubljanskem barju.
  • Odstranjevanje tujerodne invazivne zlate rozge in vzpostavitev travne ruše.
  • Izboljšanje stanja nizkega barja v zaraščeni dolini Strajanovega brega.
  • Vzpostavitev in izvajanje spremljanja stanja štirih kvalifikacijskih vrst in treh kvalifikacijskih habitatnih tipov.
  • Zbiranje podatkov o stanju izbranih premalo poznanih ogroženih vrstah.
  • Spremljanje izvajanja in učinkovitosti ukrepov Programa za razvoj podeželja 2014–2020 v območju Ljubljanskega barja ter priprava predlogov za boljše prilagoditve bodočega PRP.
  • Obveščanje javnosti o poteku in ciljih projekta (projektni dogodki, delavnice, tiskovne konference, prireditve, publikacije in objave v tiskanih medijih).

AKTIVNOSTI ZRC SAZU V PROJEKTU

ZRC SAZU je v projektu LJUBA vodja dejavnosti v sklopu vzpostavitve in izvajanja spremljanja stanja štirih kvalifikacijskih vrst in treh kvalifikacijskih habitatnih tipov ter zbiranja podatkov o stanju premalo poznanih ogroženih vrst. Poleg tega sodeluje v vseh ostalih aktivnostih projekta.

KONTAKT NA ZRC SAZU

Tatjana Čelik
Tel.: 01/4706315
e-pošta: tcelik@zrc-sazu.si

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Zavod RS za varstvo narave – ZRSVN (nosilec projekta) • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS-Zavod Ljubljana • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – ZRC SAZU • Krajinski park Ljubljansko barje – KPLB

Finančni vir

Vrednost celotnega projekta je 554.274