Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000

Osnovni Podatki

Opis

Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med najpomembnejše dejavnike zmanjševanja biotske pestrosti. Ključen instrument naravovarstvene politike v Evropi je omrežje varovanih območij Natura 2000. Usklajevanje proizvodnih in naravovarstvenih ciljev na teh območjih zahteva tehten premislek o načinu pridelave in uravnoteženju ekonomskih, agronomskih in naravovarstvenih ciljev.
Na podlagi izhodiščne opredelitve raziskovalnega problema, pričakovanih ciljev sofinancerja ter predstavljenega pregleda literature, smo si zastavili specifične cilje projekta:
•    opredeliti naravovarstvene usmeritve in ukrepe za ohranjanje izbranih kvalifikacijskih vrst ptic, metuljev in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 in oblikovati skupine območij Natura 2000 za potrebe načrtovanja ukrepov kmetijske politike;
•    opredeliti naravovarstvene, pridelovalne, in socio-ekonomske potrebe in cilje na izbranih območjih Natura 2000;
•    analizirati možnosti za njihovo implementacijo na vzorcu kmetij in predvsem v luči modelnih tipov kmetijskih gospodarstev, razvitih za namene iskanja rešitev in možnosti trajnostnega kmetovanja; preveriti pripravljenost kmetijskih gospodarstev za prilagoditev kmetijskih praks in sprejemljivost tržne valorizacije in različnih instrumentov kmetijske politike;
•    oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na izbranih območjih Natura 2000 in usmeritve za integracijo upravljanja z omrežjem Natura 2000 v načrtovanje kmetijske politike;
•    oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev kmetijstva na območjih Natura 2000 in pregledati možnosti za vzpostavitev blagovne znamke »Natura 2000«;
•    pregledati možnosti za opredelitev kriterijev za dodelitev statusa »Natura 2000 kmetija« in izboljšanje komuniciranja s kmetijskimi gospodarstvi na območjih Natura 2000.
Pri iskanju rešitev na zgoraj zastavljene cilje bomo tako uporabili različne metode pridobivanja in analiziranja podatkov (študij literature, anketiranje, intervjuvanje, popisovanje, modeliranje,...). Delo na projektu bo organizirano v štirih delovnih sklopih. Predvidene rezultate bomo predstavili v obliki vmesnih in končnih poročil, znanstvenih objav in sporočil za javnost.

 

Dogodek št. 1

Usklajevanje naravovarstvenih in ekonomskih ciljev na Ljubljanskem barju

24. 11. 2021

V sredo, 24. 11. 2021, je na Biotehniški fakulteti potekala predstavitev prvih rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki poteka pod vodstvom Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ZRC SAZU. V prvem letu projekta smo se osredotočili na pilotno območje Ljubljansko barje, na katerem smo opredelili tipične kmetije in varstvene cilje ter modelirali učinke potrebnih prilagoditev kmetijske pridelave na ekonomiko kmetij.

Predstavitve:

1.  Uvod in predstavitev projekta  (izr. prof. dr. Urban Šilc)

2DS 1: Določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura 2000 – pristop in prvi rezultati (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU)

3. DS 2: Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem območju Ljubljansko barje

4. DS 2: Razvoj empiričnih orodij za kvantifikacijo prilagoditev kmetijske pridelave – predstavitev modela kmetijskih gospodarstev (MKMG) (izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, BF UL)

5. D2 2: Predstavitev in interpretacija rezultatov za pilotno območje Ljubljansko barje (Andreja Beci, BF UL)

 

 

Dogodek št. 2

Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji

22. 11. 2022

V torek, 22. 11. 2021, je na Biotehniški fakulteti potekal nacionalni posvet, s katerim smo želeli ponuditi celovit pregled stanja in priložnosti na področju organiziranja proizvajalcev in trženja proizvodov z zavarovanih območij in območij Natura 2000, pa tudi širše, ki imajo v agroživilski verigi vzpostavljene standarde, povezane z doseganjem ciljev ohranjanja biotske pestrosti. Poleg plenarnih predstavitev in okrogle mize smo organizirali tudi razpravo po skupinah, ki so poskušale na konkretnih primerih potencialnih proizvodov odgovoriti na vprašanja in izzive, povezane z opredelitvijo standardov, organizacije verige in komuniciranja s potrošniki.

Program posveta

Posnetek dogodka

Predstavitve:

 1. Nagovor in predstavitev projekta (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU)
 2. Znamčenje ohranjanja narave: uvod v temo posveta (asist. dr. Tanja Šumrada, Biotehniška fakulteta UL)
 3. Kako ohranjanje biodiverzitete prevesti v tržno prednost in spremeniti vedenje potrošnikov? (prof. dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta UL)
 4. Nadzor kakovosti in certificiranje v agroživilskih verigah: zakaj in kako? (izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL)
 5. Sistem varstva narave in strateško komuniciranje Nature 2000 v Sloveniji (Mateja Blažič in Maja Cipot, Direktorat za okolje, MOP)
 6. Kako sheme kakovosti in promocijo lokalne hrane izkoristiti za ohranjanje biodiverzitete? (Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica, Direktorat za hrano in ribištvo, MKGP)
 7. Razvoj zelene turistične in kulinarične destinacije: kako vključiti ukrepe za varstvo narave? (Gorazd Čad, Toleranca Marketing)
 8. Predstavitve primerov iz prakse
  • Fair to Nature (Mark Varney, Royal Society for the Protection of Birds)
  • Piranske soline (Klavdij Godnič, Soline, pridelava soli)
  • Medvedu prijazno (Irena Kavčič, Biotehniška fakulteta UL)

 


Tip
Projekt

Tip projekta
ciljni raziskovalni projekt

Ključne besede
Natura 2000
Skupna kmetijska politika
kmetijsko-okoljski ukrepi
strateško načrtovanje
tržna valorizacija