Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000

ciljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med najpomembnejše dejavnike zmanjševanja biotske pestrosti. Ključen instrument naravovarstvene politike v Evropi je omrežje varovanih območij Natura 2000. Usklajevanje proizvodnih in naravovarstvenih ciljev na teh območjih zahteva tehten premislek o načinu pridelave in uravnoteženju ekonomskih, agronomskih in naravovarstvenih ciljev.
Na podlagi izhodiščne opredelitve raziskovalnega problema, pričakovanih ciljev sofinancerja ter predstavljenega pregleda literature, smo si zastavili specifične cilje projekta:
•    opredeliti naravovarstvene usmeritve in ukrepe za ohranjanje izbranih kvalifikacijskih vrst ptic, metuljev in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 in oblikovati skupine območij Natura 2000 za potrebe načrtovanja ukrepov kmetijske politike;
•    opredeliti naravovarstvene, pridelovalne, in socio-ekonomske potrebe in cilje na izbranih območjih Natura 2000;
•    analizirati možnosti za njihovo implementacijo na vzorcu kmetij in predvsem v luči modelnih tipov kmetijskih gospodarstev, razvitih za namene iskanja rešitev in možnosti trajnostnega kmetovanja; preveriti pripravljenost kmetijskih gospodarstev za prilagoditev kmetijskih praks in sprejemljivost tržne valorizacije in različnih instrumentov kmetijske politike;
•    oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na izbranih območjih Natura 2000 in usmeritve za integracijo upravljanja z omrežjem Natura 2000 v načrtovanje kmetijske politike;
•    oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosistemskih storitev kmetijstva na območjih Natura 2000 in pregledati možnosti za vzpostavitev blagovne znamke »Natura 2000«;
•    pregledati možnosti za opredelitev kriterijev za dodelitev statusa »Natura 2000 kmetija« in izboljšanje komuniciranja s kmetijskimi gospodarstvi na območjih Natura 2000.
Pri iskanju rešitev na zgoraj zastavljene cilje bomo tako uporabili različne metode pridobivanja in analiziranja podatkov (študij literature, anketiranje, intervjuvanje, popisovanje, modeliranje,...). Delo na projektu bo organizirano v štirih delovnih sklopih. Predvidene rezultate bomo predstavili v obliki vmesnih in končnih poročil, znanstvenih objav in sporočil za javnost.

 

Dogodek št. 1

Usklajevanje naravovarstvenih in ekonomskih ciljev na Ljubljanskem barju

24. 11. 2021

V sredo, 24. 11. 2021, je na Biotehniški fakulteti potekala predstavitev prvih rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki poteka pod vodstvom Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ZRC SAZU. V prvem letu projekta smo se osredotočili na pilotno območje Ljubljansko barje, na katerem smo opredelili tipične kmetije in varstvene cilje ter modelirali učinke potrebnih prilagoditev kmetijske pridelave na ekonomiko kmetij.

Predstavitve:

1.  Uvod in predstavitev projekta  (izr. prof. dr. Urban Šilc)

2DS 1: Določitev ekoloških potreb in varstvenih ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura 2000 – pristop in prvi rezultati (izr. prof. dr. Urban Šilc, ZRC SAZU)

3. DS 2: Usklajevanje naravovarstvenih, pridelovalnih in socio-ekonomskih zahtev na pilotnem območju Ljubljansko barje

4. DS 2: Razvoj empiričnih orodij za kvantifikacijo prilagoditev kmetijske pridelave – predstavitev modela kmetijskih gospodarstev (MKMG) (izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, BF UL)

5. D2 2: Predstavitev in interpretacija rezultatov za pilotno območje Ljubljansko barje (Andreja Beci, BF UL)

 


Ključne besede
Natura 2000
Skupna kmetijska politika
kmetijsko-okoljski ukrepi
strateško načrtovanje
tržna valorizacija