znanstveni svetnik

docent

zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti

Telefon:
+386 1 4706 311
Faks:
+386 1 470 77 97
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja

 • fitocenologija (struktura, sistematika, ekologija, dinamika, horologija rastlinskih združb)
 • krajinska ekologija
 • floristika

 

Vodstvene funkcije in delo v komisijah:

 • predstojnik Biološkega inštituta (1995-2003),
 • nacionalni koordinator za področje biologije (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) (2000-2002), član odbora za Naravno in kulturno dediščino (1998-2000) na istem ministrstvu,
 • član strokovnega sveta za Gibanje znanost mladini (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) (2003-2006),
 • predstavnik Slovenije v mednarodni organizaciji Global Biodiversity Information Facility (1999-2001),
 • predsednik Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije (2001-2005), podpredsednik (2005-),
 • glavni in odgovorni urednik revije Hacquetia (2002-2005) in član uredniških odborov revij Hacquetia, Hladnikia, Acta Botanica Croatica (Zagreb), Drypis (Zagreb), Biologia (Bratislava), Fitosociologija (Pavia) in Godišnji zbornik (=Biologica Macedonica) (Skopje).
 • član komisij (tudi kot mentor) za zagovor diplom, magisterijev in doktoratov s področja vegetacijskih raziskav doma in v tujini in član mednarodnih znanstvenih odborov simpozijev,
 • član strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih in odbora za dopolnitev tipologije habitatnih tipov. Ministrstvo za okolje in prostor.
 • članstvo v društvih/organizacijah: član OPTIMA društva za preučevanje flore na področju Sredozemlja, član IAVS - mednarodne organizacije za preučevanje vegetacije,  član DBS (Društva biologov Slovenije), BDS (Botaničnega društva Slovenije), član PAZU (Pomurske akademsko-znanstvene unije), Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za preučevanje vegetacije

 

Vodenje raziskovalne dejavnosti:

 • vodja programov Flora, favna in vegetacija Slovenije in sosednji območij (1997-2008) in Biodiverziteta in gradienti (2009-2011) 
 • v zadnjem obdobju je vodil naslednje projekte: Sukcesijski niz brezovih gozdov; Vpliv nekdanjega gospodarjenja na sedanjo gozdno vegetacijo; Analiza sukcesije in strukturnih sprememb med obnovo vegetacije na rastišču gozdov Pinus brutia; Enoletne rastlinske vrste na pašnikih na prehodu med evrosibirsko-severnoameriško in mediteransko regijo; Krajina na območju vojaškega poligona Krivolak (Makedonija), naravne danosti, antropogeni vplivi ter možnosti za trajnostni razvoj območja; Primerjava nekaterih gozdnih in negozdnih ekosistemov v Sloveniji in na Hrvaškem; Vegetacija suhih travišč v južnem delu Balkanskega polotoka; Gozdna vegetacija pogorja Galičica v Makedoniji; Floristične, ekološke in strukturne spremembe grmiščne vegetacije na prehodu med mediteransko in evrosibirsko regijo; Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije (nekatera območja) ter sodeloval v različnih drugih projektih (npr. TranEcoNet).

 

Izpopolnjevanje in raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • Botanisches Institut, Vienna University, Dunaj, Avstrija; Centre internationale de Phytosociologie, Bailleul, Francija; Institut für Phisyologie, Vienna University, Avstrija; Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Makedonija; Southwest Anatolia Forest Research Institute, Antalya, Turčija; Šumarski fakultet Zagreb, Šumarski fakultet, Zagreb; Unit of Vegetation Science, Lancaster University, Anglija; Universita degli studi di Ancona, Ancona, Italija.
   

Pedagoška dejavnost:
 

 • Botanika. Predavanja, vaje, terenski pouk. Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici, dodiplomski študij,
 • Fitocenologija. Predavanja, vaje, terenski pouk. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študij, 
 • Ekologija in Izbrana poglavja iz fitocenologije. Predavanja, vaje. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, doktorski študij bioznanosti,
 • Pregled gozdnih združb Slovenije. Predavanja, vaje, terenski pouk. Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, dodiplomski študij,
 • Izbrana poglavja iz gozdne vegetacije Slovenije. Predavanja, vaje. Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, doktorski študij ekološke znanosti.

 

Mentorstvo podiplomskim študentom:

 • Urban Šilc: magisterij 2000, doktorat 2003
 • Petra Košir: doktorat 2004
 • Igor Zelnik: magisterij 2003, doktorat 2005
 • Daniela Ribeiro: magisterij 2011
 • Andrej Paušič (2008-
 • Aleksander Marinšek (2009-
 • Vladimir Stupar (2010-
Izbrane publikacije

Trifolio-Geranietea vegetations in south and southeast Europe, Andraž Čarni. 2005

Changes in weed vegetation on extensively managed fields of central Slovenia between 1939 and 2002, Urban Šilc, Andraž Čarni. 2005

Comparison of short-lived ruderal vegetation of the inland and coastal regions in the southern part of the Balkan peninsula, Andraž Čarni, Vlado Matevski. 2005

Vegetation of trampled habitats in the Prekmurje region (NE Slovenia), Andraž Čarni. 2005

Floristical, ecological and structural diversity of vegetation of forest fringes of the Northern Croatia along a climatic gradient, Andraž Čarni, Josip Franjić, Urban Šilc, Željko Škvorc. 2005

Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova = Distribution of Crataegus nigra Waldst. et Kit. in Croatia and its importance for forest edge vegetation formation, Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni. 2006

Illyrian pre-Alpine fir and beech forests - the association Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993, Lojze Marinček, Andraž Čarni. 2007

Changes in structure, floristic composition and chemical soil properties in a succession of birch forests, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2007

Formalized classification of the weed vegetation of arable land in Slovenia, Urban Šilc, Andraž Čarni. 2007

Classification and phytogeographical differentiation of broad-leaved ravine forests in southeastern Europe, Petra Košir, Andraž Čarni, Romeo Di Pietro. 2008

Phytosociological alliances in the vegetation of arable fields in the northwestern Balkan Peninsula, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2008

Wet meadows of the alliance Molinion Koch 1926 and their environmental gradients in Slovenia, Igor Zelnik, Andraž Čarni. 2008

Distribution of plant communities, ecological strategy types and diversity along a moisture gradient, Igor Zelnik, Andraž Čarni. 2008

Litter-raking forests in SE Slovenia and in Croatia, Urban Šilc, Andraž Čarni, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Igor Zelnik. 2008

New and validated high-rank syntaxa from Europe, Ladislav Mucina, Jürgen Dengler, Erwin Bergmeier, Andraž Čarni, Panayotis Dimopoulos, Ralf Jahn, Vlado Matevski. 2009

Thermophilous deciduous forests in Southeastern Europe, Andraž Čarni, Petra Košir, Branko Karadžić, Vlado Matevski, Sulejman Redžić, Željko Škvorc. 2009

Weed vegetation in the north-western Balkans : diversity and species composition, Urban Šilc, Sava Vrbničanin, Dragana Božić, Andraž Čarni, Zora Dajić Stevanović. 2009

Diversity and ecological differentiation of oak forests in NW Thrace (Turkey), Ali Kavgaci, Andraž Čarni, H.B. Tecimen, G. Ozalp. 2010

Vegetation of temporary ponds in cold holes in the Taurus mountain chain (Turkey), Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Long-term post-fire succession of Pinus brutia forest in the east Mediterranean, Ali Kavgaci, Andraž Čarni, Saime Başaran, Mehmet Ali Başaran, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc. 2010

Revegetation of motorway slopes using different seed mixtures, Igor Zelnik, Urban Šilc, Andraž Čarni, Petra Košir. 2010

Vegetation along mountain streams in the southern part of the Republic of Macedonia, Andraž Čarni, Vlado Matevski. 2010

Notes on phytosociology of Juniperus excelsa in Macedonia (Southern Balkan Peninsula), Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Aleksander Marinšek, Ladislav Mucina, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2010

Morphological, chorological and ecological plasticity of Cistus incanus in the southern Balkans, Andraž Čarni, Vlado Matevski, Urban Šilc. 2010

Altimontanski bukovi gozdovi podzveze Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion) = Altimontane beech forest of the suballiance Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion), Lojze Marinček, Andraž Čarni. 2010

Diversity of floodplain forests in the Igneada region (NW Thrace-Turkey), Ali Kavgaci, Andraž Čarni, H.B. Tecimen, G. Ozalp. 2011

Plant communities in gradients, Andraž Čarni, Nina Juvan, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011

Vzorci razširjenosti invazivne vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Sloveniji = Distribution patterns of the invasive species Robinia pseudacacia in NE Slovenia, Daniela Ribeiro, Andraž Čarni, I. Somodi. 2011

Prostorska analiza in modeliranje vzorca pojavljanja mokrotnih travnikov (Molinion caeruleae Koch 1926) na Goričkem = Spatial analysis and modeling of distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Goričko, Andrej Paušič, I. Somodi, Andraž Čarni. 2011

Vegetation of forest fringes on shallow dolomite bedrock in Central Slovenia, Andraž Čarni. 2007. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite

Diversity and gradient of floodplain forests in NW Thrace - Turkey, Ali Kavgaci, Andraž Čarni, H.B. Tecimen. 2010. Kemer, Antalya

Flora and vegetation of the Macedonian steppe = Flora i vegetacija na makedonskata stepa = Flora in vegetacija makedonske stepe, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Murska Sobota = Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in scale 1:50.000 - section Murska Sobota, Andraž Čarni, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik. 2008. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU

Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija = Gozdna vegetacija gorovja Galičica v Makedoniji, Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Aleksander Marinšek, Andrej Paušič, Urban Šilc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Nacionalen park

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Gradienti in biodiverziteta: flora, favna in vegetacija (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2012)

Vpliv nekdanjega gospodarjenja s krajino na sedanjo gozdno vegetacijo (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 200730. junij 2010)

Proces in strukturne spremembe med obnovo vegetacije gozdov vrste Pinus brutia po požaru (bilateralni projekt • 11. november 2011)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Rojen 11.8.1962 v Ljubljani, poročen, 2 sinova.
 
Izobrazba:
 

 • univerzitetni diplomirani biolog, Biotehniška fakulteta UL (1987),
 • magister bioloških znanosti, Biotehniška fakulteta UL (1991),
 • doktor bioloških znanosti, Biotehniška fakulteta UL (1994).
   

Zaposlitev:
 

 • Biološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU od leta 1988,
 • Univerza v Novi Gorici od leta 2008.

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270 • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290 

Ključne besede

Vegetacija • vegetacijske družbe • fitocenologija • vegetacijska dinamika • ekologija • Botanika • sinsistematika • biotska raznovrstnost